Tussenstand proces

Bestuurlijk overleg Knardijk - 6 mei

Op 6 mei kwam het bestuurlijk overleg Knardijk bijeen. In dit overleg hebben de heren Rentenaar (Wethouder Lelystad), De Jonge (wethouder Zeewolde), Nieuwenhuis (heemraad waterschap Zuiderzeeland) en De Reus (gedeputeerde, tevens voorzitter) zitting.

Zij hebben kennis gemaakt met de uitkomsten van de werkweek Knardijk: het daarin door de deelnemers ontwikkelde thema van de ‘Groene gastvrije loper’ en de vijf werksporen (zie link).

De bestuurders hadden enerzijds gehoopt op initiatieven met een eigen financiering maar onderkennen dat dit nu nog te vroeg is. Zij hebben het kernteam gevraagd de vijf werksporen met urgentie in gang te zetten. Het streven is om in november 2019 duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid van initiatieven.

 Werksporen

In vijf werksporen gaan de deelnemers van de werkweek, eventueel aangevuld met initiatiefnemers die zich sindsdien hebben gemeld aan de slag met het concretiseren van het thema van de dijk. Het projectteam Knardijk bereidt deze werksporen momenteel voor.

Nieuwe initiatieven

Na de werkweek hebben zich weer een aantal nieuwe initiatieven gemeld. Zo is er een initiatief dat inzet op het versterken van de biodiversiteit van de Knardijk en een initiatiefnemer die kansen ziet om ter plaatse van de oude werkhaven een informatiecentrum over polderbouw en landbouw te realiseren. Het kernteam gaat met hen in gesprek. Uitgangspunt is wel dat deze initiatieven inhoudelijk binnen een van de werksporen moeten passen.

 

Hans Heilen