Nieuwe beleidsregel Knardijk

Waterschap Zuiderzeeland heeft een legger en beleidsregel opgesteld voor de Knardijk. Het ontwerp van beide ligt nu, samen met aan aantal wijzigingen in de Keur van het waterschap ter inzage.

De keur is een verordening met daarin regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen en watergangen. In de ‘legger’ heeft het waterschap de onderhoudsplicht en de vereiste (onderhouds)toestand van waterkeringen vastgelegd. Voordat het waterschap de keur, de legger en de beleidsregel definitief maakt, kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden van 9 mei tot en met 20 juni zienswijzen indienen op de voorgestelde aanpassingen.

De betreffende documenten vind u op Zuiderzeeland.nl via deze link

Hans Heilen